Informacje o RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę ARCHMEDIA Grażyna Gałka oraz zasad na jakich będzie się to odbywać od 25 maja 2018 r.


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanego przez ARCHMEDIA Grażyna Gałka i/lub usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu.

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisu internetowego oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest firma ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400, REGON 017228388.

Korzystając z serwisu www.archmedia.pl akceptują Państwo zasady Polityki Prywatności niniejszego serwisu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisu internetowego www.archmedia.pl.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisie internetowym.
3. Rejestracja i uczestnictwo w konferencjach.
4. Zamówienie materiałów konferencyjnych
5. Informacja o przysługujących prawach.

§1.
Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego www.archmedia.pl


a. Dane: pliki cookies.
Cookies nie zawierają danych osobowych ani danych logowania a jedynie zachowują informacje dotyczące sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu.
b. Dane przetwarzamy w celach:
1) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
2) określenia czy zaakceptowano zapisywanie cookies.
c. Pliki cookies przechowywane są jedynie przez czas odwiedzin serwisu, nie dłużej niż do momentu zamknięcia przeglądarki. Cookie z zapisaną zgodą użytkownika serwisu na zapisywanie cookies jest ważne trzy miesiące.
d. Do przeglądania zawartości serwisu nie są potrzebne dane logowania ani inne dane.

§2.
Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisie www.archmedia.pl


a. Dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane logowania (login oraz hasło).
b. Dane firmy/miejsca zatrudnienia: branża/grupa, nazwa firmy/uczelni, funkcja w firmie, miasto, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, województwo, NIP.
c. Korzystanie z usług szkoleniowych – konferencji, kierowanych do danych branż wymaga założenia konta.
d. Dane przetwarzamy w celach:
1) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
2) weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
3) założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika
4) prowadzenia marketingu informacyjnego, dopasowania zakresu konferencji do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
5) prowadzenia statystyk,
6) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
e. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

§3.
Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w konferencjach


a. Dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane logowania (login oraz hasło).
b. Dane firmy/miejsca zatrudnienia: branża/grupa, nazwa firmy/uczelni, funkcja, miasto, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, województwo, NIP.
c. Dane przetwarzane będą w celach:
1) zapisu na konferencję,
2) weryfikacji tożsamości podczas wejścia do stref z ograniczonym dostępem (sala konferencyjna, catering itp.),
3) wydanie imiennego świadectwa uczestnictwa w konferencji,
4) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
5) rozliczenia księgowego w przypadku udziału odpłatnego oraz zakupienia materiałów konferencyjnych,
6) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz niezbędność do realizacji uczestnictwa w konferencji.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności konferencji i liczby uczestników konferencji.
f. Umożliwienie szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w konferencji,
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
h. W przypadku usług odpłatnych dane przechowywane są do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

§4.
Dane przetwarzane w związku z zamówieniem materiałów konferencyjnych


a. Dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail, opcjonalnie: dane logowania (login oraz hasło).
W przypadku zamówienia materiałów do wysyłki na inny adres niż miejsca pracy: nazwa odbiorcy, adres wysyłki wskazane przez Zamawiającego.
b. Dane firmy/miejsca zatrudnienia: branża/grupa, nazwa firmy/uczelni, funkcja, miasto, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, NIP.
c. Dane przetwarzane będą w celach:
1) realizacji i rozliczenia zamówienia,
2) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zamówieniem oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
e. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym wysyłkę – wyłącznie w postaci danych adresowych widniejących na przesyłce,
f. Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej jednak niż do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

§5.
Informacje o przysługujących prawach


W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
1) prawo żądania dostępu do danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) prawo żądania usunięcia danych,
4) prawo żądania przeniesienia danych,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8) prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem danych pod adresem image